TED – бизнес възможности в Европа

От юли 1998 Официален вестник S се издава изключително в електронен формат и е достъпен:

 • В интернет, като се влезе в базата данни за поръчки на TED (интернет приложение TED — електронен ежедневник за поръчки, на ted.europa.eu);
 • На CD-ROM (CD-ROM приложение на ОВ S), два пъти седмично (вторник и петък) при абонамент.

Достъпът до TED е безплатен.

Освен достъп до текущите поръчки, базата данни на TED позволява достъп до архивите от последните пет години на серията S на всички езици от ЕС. Единен интерфейс за търсене позволява на потребителя да избере или въведе множество критерии на търсене, включително географски данни, тип на документа, същност на поръчката, ключови думи и други.

Всички обществени поръчки, надхвърлящи определена стойност, трябва да бъдат публикувани в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз (серия S, Официален вестник S или ОВ S) и да бъдат публикувани в рамките на ЕС. Всички прагови стойности на поръчките, над които трябва да бъде публикувана покана за предлагане на оферти в рамките на ЕС, са изложени в директивите на ЕС. Следната таблица дава информация за вида на поръчката, стойноста на поръчката (прагова) и съответните директиви на ЕС.

Вид на поръчката Прагова стойност
Обществени поръчки за строителство5 000 000 EUR
Поръчки за услуги200 000 EUR
Поръчки за доставка200 000 EUR
Доставки и услуги в секторите по водоснабдяване, енергетика и транспорт400 000 EUR
Поръчките попадат в обхвата на GPA130 000 EUR

Възлагащите органи на търга са правителствени, местни или регионални органи, публичноправни организации или асоциации, съставени от една или повече от тези власти или публичноправни организации.

Всяка година от обществените властови органи в ЕС се публикуват поръчки за доставки и за обществено строителство на стойност около 300 милиарда EUR. Всеки ден в Приложение към Официален вестник се публикуват над 1 000 поръчки, съдържащи покани за предлагане на оферти в следните сектори:

 • Обществени поръчки за строителство, доставки и услуги от всички страни-членки на ЕС;
 • Поръчки за комунални услуги (секторите на водоснабдяване, енергетиката, транспорт и телекомуникации);
 • Обществени поръчки от институции на ЕС;
 • Външна помощ и поръчки в обхвата на Европейския фонд за развитие (страните от Африка, Карибско море и Тихия океан);
 • ФАР, Tacis и други поръчки от централна и източна Европа;
 • Проекти, финансирани от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР);
 • Поръчки, в рамките на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);
 • Поръчки, обхванати от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA), сключено в рамките на ГATT/Световната търговска организация (СТО), от Швейцария;
 • Обявления, засягащи Европейски групи по икономически интереси (ЕГИИ);
 • Обществени поръчки за авиационни услуги.

Официален вестник на Европейския съюз (ОВ) е единственото периодично издание, публикувано всеки работен ден на всички 23 официални езика на Европейския съюз (ЕС). Състои се от две взаимосвързани серии:

 • ОВ/L, за законодателство и ОВ/C за информация и обявления плюс електронен раздел на серия C, известен като ОВ C E, където документите се публикуват само електронно;
 • ОВ S: възлагане на обществени поръчки.

Сериите на Официален вестник се публикуват от официалната издателска къща на ЕС, Службата за публикации (http://publications.europa.eu).