Σύστημα πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές δημόσιες προμήθειες

Ted, Tenders Electronic Daily

Η επίσημη πηγή δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Επιχειρηματικές δυνατότητες για τις ΜΜΕ

ΜΜΕ : πώς να συμμετάσχετε σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

2009, 2010

Το SIMAP παρέχει πρόσβαση στις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες δημοσίου στην Ευρώπη.

Οι ανακοινώσεις των δημοσίων διαγωνισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του TED, την επίσημη πηγή πληροφόρησης συμβάσεων δημοσίου στην Ευρώπη.

Οι αναθέτουσες αρχές, για να δημοσιεύσουν ανακοινώσεις δημοσίων προμηθειών στο TED, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το eNotices, ένα εργαλείο βασισμένο στον παγκόσμιο ιστό (web), που απλοποιεί και επιταχύνει την προετοιμασία και δημοσίευση των ανακοινώσεων των δημόσιων διαγωνισμών. Μία άλλη δυνατότητα δημοσίευσης είναι μέσω των eSenders, δηλαδή φορέων εγκεκριμένων να αποστέλλουν κατευθείαν στο Γραφείο Εκδόσεων ανακοινώσεις σε μορφή αρχείων XML.

Νέα English (en)

 

 SIMAP - TED - eNotices